“สถาบันวิชาชีพสปา กรุงเทพ” ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน 2550 โดยบริษัท ออเร็นทัล สปา จำกัด ซึ่งได้เล็งเห็นว่าจำนวนบุคลากรผู้ให้บริการทางด้านสปา ที่มีอยู่นั้นไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดทั้งใน และต่างประเทศ ควรที่จะมีสถาบันเฉพาะ ที่ฝึกสอน และอบรมทั้งด้านทฤษฎี และปฏิบัติ เพื่อผลิตบุคลากรทางด้านสปา ที่มีทั้งความรู้ความสามารถ และจริยธรรม ให้เป็นมาตรฐานที่ทั่วโลกยอมรับ ภายใต้ปรัชญา “ภูมิปัญญาไทย มาตรฐานสากล”

          จากประสบการณ์ในธุรกิจสปา อันยาวนานของผู้บริหาร “สถาบันวิชาชีพสปา กรุงเทพ” จึงเป็นหลักประกันได้อย่างดีว่า คุณภาพของหลักสูตร และวิธีการเรียนการสอนนั้น จะถูกถ่ายทอดสู่ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการนำไปประกอบวิชาชีพได้จริง ทั้งนี้ นักเรียนทุกคนจะได้รับการฝึกงานจริงที่ สปาที่ได้รับมาตรฐาน เมื่อจบหลักสูตร จะได้รับประกาศนียบัตรทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และมีโอกาสที่จะได้รับการบรรจุเข้าทำงานในสปา ทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย.

© Copyright Bangkok Spa Academy.