หลักสูตรการลดสัดส่วนสลายไขมัน 20 ชั่วโมง

5,000 บาท รายละเอียด

ความรู้ทั่วไป
- ความรู้เบื้องต้นทางสรีระวิทยาและกายวิภาคศาสตร์
- จรรยาบรรณของผู้นวด
- ข้อควรระวังและข้อห้ามในการนวด
- นวดอย่างปลอดภัย และถูกวิธี
 
ทฤษฎี ขั้นตอนในการนวด
- การขัดผิว
- การนวดสลายไขมัน
- การพันแร็ป
 
การจัดการทางอาชีพ
- การหาแหล่งงาน
- การรับงาน การกำหนดราคาค่าบริการ

© Copyright Bangkok Spa Academy.