หลักสูตรการนวดอายุรเวท นวดศรีษะแบบอินเดีย 60 ชั่วโมง

8,500 บาท รายละเอียด

ความรู้ทั่วไป
- ความหมายและหลักคำสอนของอายุรเวท
- การแบ่งหมวดของธาตุทั้ง 5
- ความสำคัญของ “ตรีโทษะ”
- การสร้างความสมดุลประจำแต่ละธาตุ
- จักระทั้ง 7
- ประโยชน์ของการนวด
- ข้อห้ามข้อควรระวังในการนวด
 
ความรู้เกี่ยวกับการนวด
- การนวดศรีษะและการกดจุดMarma point (Shiro Abhyanga)
- การนวดศรีษะและเปิดดวงตาที่สาม(Shirodhara)
 
การจัดการทางอาชีพ
- การหาแหล่งงาน
- การรับงาน การกำหนดราคาค่าบริการ

© Copyright Bangkok Spa Academy.