หลักสูตรนวดหินร้อนบำบัด 60 ชั่วโมง

8,500 บาท รายละเอียด

ความรู้ทั่วไป
- Hot Stone Massage
- หินบำบัด ถ่ายทอดพลังงานธรรมชาติสู่จิตใจ
- หลอมธรรมชาติไว้ในหินบำบัด
- ลักษณะหินบำบัด
- ความรู้พื้นฐานในการใช้หินร้อนเพื่อนวดบำบัด
- ความร้อนที่เหมาะสมในการต้มหิน
 
ความรู้การนวด
- การเตรียมการนวด
- การทำความสะอาดหินหลังการนวด
- ข้อแนะนำหลังการนวดสำหรับลูกค้า
- ข้อแนะนำสำหรับ Therapist
- อุปกรณ์ที่ใช้ในการนวด
- การหยิบจับหิน
- การเตรียมหิน
- ท่านวด Hot Stone Massage
 
ฝึกปฏิบัติการนวด
การเตรียมงาน วิธีการเลือกหิน การใช้หม้อ การต้มหิน การวางหินตามจักระและบนร่างกาย เทคนิคการจับหินร้อนและท่านวดต่างๆ
 
การจัดการทางอาชีพ
- การหาแหล่งงาน
- การรับงาน การกำหนดราคาค่าบริการ

© Copyright Bangkok Spa Academy.