หลักสูตรการดูแลสตรีหลังคลอด 60 ชั่วโมง

6,000 บาท รายละเอียด

ความรู้ทั่วไป
- ความรู้เบื้องต้นทางสรีระวิทยาและกายวิภาคศาสตร์
- การปฏิสนธิและการตั้งครรภ์
- การเปลี่ยนแปลงอวัยวะส่วนต่างๆ ของสตรี
- ข้อปฏิบัติของสตรีหลังการคลอด
- จรรยาบรรณของผู้นวด
 
ความรู้เกี่ยวกับการดูแลหลังคลอด
- การอยู่ไฟ
- ความรู้เรื่องสมุนไพร การทำลูกประคบ การนวดประคบ
- การอบสมุนไพร เข้ากระโจม
- การนั่งถ่าน และทับหม้อเกลือ/ทับอิฐ
  
การจัดการทางอาชีพ
- การหาแหล่งงาน
- การรับงาน การกำหนดราคาค่าบริการ

© Copyright Bangkok Spa Academy.