หลักสูตรการบริหารกิจการสปา 30 ชั่วโมง

8,000 บาท รายละเอียด

ความรู้ทั่วไป
- ความรู้เกี่ยวกับสปาเพื่อสุขภาพ
- สุขภาพองค์รวม (Holistic Health)
- เอกลักษณ์สปาไทย
- องค์ประกอบการใช้พื้นที่ในสปา
- อุปกรณ์ วัสดุ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในสปา
- การให้บริการรูปแบบต่างๆ (สปาเมนู)
- ขั้นตอนการให้บริการ
- กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการสปาเพื่อสุขภาพ
- หลักเกณฑ์ มาตราฐานในการประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ
 
ทฤษฎีหลักการบริหารกิจการสปา
- การบริหารงานบุคคล
- การบริหารด้านการเงิน และบัญชี
- การประชาสัมพันธ์ และการตลาด
- การประเมิณผลและการวางแผนพัฒนา
  
ฝึกปฏิบัติ
- สาธิตและฝึกปฏิบัติการนวดและทรีทเม้นท์ที่ให้บริการในสปา      
- ดูงานที่สปาต้นแบบ
 
ทบทวน การทดสอบความรู้โดยครูผู้สอน
- สอบวัดความรู้ตามแนวข้อสอบผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ

© Copyright Bangkok Spa Academy.