หลักสูตรนวดไทย 150 ชั่วโมง

6,500 บาท รายละเอียด

ความรู้ทั่วไป
- ความรู้เบื้องต้นทางสรีระวิทยาและกายวิภาคศาสตร์
- ประวัติองค์ความรู้และการประยุกต์ใช้การนวดไทย
- มารยาทและข้อควรปฏิบัติในการนวดไทย
- ข้อห้ามข้อควรระวังในการนวดไทย
- เภสัชกรรมไทยเบื้องต้น
 
ความรู้การนวดไทย
- การเตรียมความพร้อมก่อนนวด
- เส้นประธานสิบ
- ท่านวดไทย เทคนิคการนวด
 
การจัดการทางอาชีพ
- การหาแหล่งงาน
- การรับงาน การกำหนดราคาค่าบริการ

© Copyright Bangkok Spa Academy.