หลักสูตรนวดไทยประคบ 150 ชั่วโมง

7,500 บาท รายละเอียด

ความรู้ทั่วไป
- ภูมิปัญญาไทยในการใช้สมุนไพร
- สมุนไพรสำหรับทำลูกประคบ
- การบำบัดโรคของแพทย์แผนไทย
- จรรยาบรรณของผู้นวด
 
ความรู้การนวดไทย
- ความรู้การนวดไทย
- การทำลูกประคบสมุนไพรสด
- การนวดไทยประคบเพื่อสุขภาพ
- การอาบ/อบสมุนไพร
 
การจัดการทางอาชีพ
- การหาแหล่งงาน
- การรับงาน การกำหนดราคาค่าบริการ

© Copyright Bangkok Spa Academy.