หลักสูตรนวดฝ่าเท้าและกดจุดสะท้อน 60 ชั่วโมง

6,000 บาท รายละเอียด

ความรู้ทั่วไป
- ประวัติความเป็นมาของการนวดกดจุดสะท้อนเท้า
- สรีระและโครงสร้างของเท้า
- ประโยชน์ของการนวดกดจุดสะท้อนเท้า
- ข้อควรระวังและข้อห้ามในการนวด
- จรรยาบรรณของผู้นวด
- มารยาทในการนวด
 
ความรู้การนวด
- การหาตำแหน่งของจุดสะท้อนเท้า
- ความสัมพันธ์ของจุดสะท้อนเท้าและอวัยวะต่างๆ
- การเตรียมงาน และอุปกรณ์ที่ใช้ในการนวด
- ทบทวน การทดสอบความรู้โดยครูผู้สอน
 
การจัดการทางอาชีพ
- การหาแหล่งงาน
- การรับงาน การกำหนดราคาค่าบริการ

© Copyright Bangkok Spa Academy.