หลักสูตรนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย 60 ชั่วโมง

6,000 บาท รายละเอียด

ความรู้ทั่วไป
- ความรู้เกี่ยวกับน้ำมันหอมระเหย
- วิธีการใช้น้ำมันหอมระเหย
- ชนิดและคุณสมบัติของน้ำมันหอมระเหย
- การผสมน้ำมัน
- น้ำมันหอมระเหยประจำธาตุเจ้าเรือน
- ข้อควรระวังในการใช้น้ำมันหอมระเหย
- ความรู้เรื่องกายวิภาคศาสตร์และสรีระวิทยาที่เกี่ยวกับการนวด
- จรรยาบรรณของผู้นวด
- ข้อห้ามข้อควรระวังในการนวด
 
ความรู้การนวด
- การนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย
- การเตรียมงาน
- ท่านวดน้ำมันหอมระเหย
 
การจัดการทางอาชีพ
- การหาแหล่งงาน
- การรับงาน การกำหนดราคาค่าบริการ

© Copyright Bangkok Spa Academy.