หลักสูตรนวดแบบสวีดิช 60 ชั่วโมง

6,000 บาท รายละเอียด

ความรู้ทั่วไป
- ประวัติการนวด Swedish
- ความรู้เรื่องกายวิภาคศาสตร์และสรีระวิทยาที่เกี่ยวกับการนวด
- ประโยชน์ของการนวด Swedish
- ข้อควรระวังในการนวด
- จรรยาบรรณของผู้นวด
- การดูแลลูกค้าก่อนและหลังการนวด
 
ความรู้การนวด
- การเตรียมการก่อนการนวด
- อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมในการนวด
- สิ่งที่จำเป็นสาหรับผู้นวด
- การเตรียมสถานที่
- วิธีการนวดพื้นฐานของ Swedish
- หลักของการนวด Swedish
- ขั้นตอนการนวด Swedish
 
การจัดการทางอาชีพ
- การหาแหล่งงาน
- การรับงาน การกำหนดราคาค่าบริการ

© Copyright Bangkok Spa Academy.