ประวัติผู้สอน

Massage Rituals

ดร.ปรีชา บุญคมรัตน์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถาบันน 
วุฒิ : ปริญญาเอกด้านบริหารการศึกษา
        อดีตผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น แห่งประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการ 3 ปีซ้อน
วิชาที่สอน : การบริหารกิจการสปา

Massage Rituals

นางสาวนาเดีย บุญคมรัตน์

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถาบัน,อาจารย์ประจำ
วุฒิ : ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขา สถาปัตยกรรมภายใน (สน.บ.),
       ประกาศนียบัตรวิทยากรและครูนวดไทย, สมาคมแพทย์แผนไทย,
       ใบรับรองผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ,
       ประกาศนียบัตรนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย,
       ประกาศนียบัตรการดูแลสตรีหลังคลอด
วิชาที่สอน : การบริหารกิจการสปา,
                การดูแลสตรีหลังคลอด,
                การดูแลและบำรุงสุขภาพผิวกาย

Massage Rituals

นางอัญชุลี รักรุ่งเรือง

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
วุฒิ :  อนุกรรมการทดสอบฝีมือแรงงานสปาตะวันตก 
        ประกาศนียบัตรครูฝึกแพทย์แผนไทยรุ่นที่ 1 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณะสุข
        ประกาศนียบัตรวิทยากรและครูนวดไทย สมาคมแพทย์แผนไทย, ใบรับรองผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ
        ประกาศนียบัตรมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 สาขานวดไทย
        ประกาศนียบัตรหลักสูตรการนวดระบายน้ำเหลืองสมาคมผู้ประกอบการสปาไทย
        ประกาศนียบัตรการดูแลสตรีหลังคลอด
วิชาที่สอน : นวดไทย, นวดเท้า, นวดน้ำมัน, การดูแลและบำรุงผิวหน้า,
                ดูแลสตรีหลังลอด,นวดศรีษะแบบอายุรเวช, การนวดไทยประคบ, การนวดหินร้อน

Massage Rituals

น.ส. ฐานิดา ทิพย์สมบัติ

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
วุฒิ : ประกาศนียบัตรวิทยากรและครูนวดไทย สมาคมแพทย์แผนไทย
        ใบรับรองผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ
        ประกาศนียบัตรหลักสูตรนวดไทย 372 ชั่วโมง
        ประกาศนียบัตรหลักสูตรนวดไทย 150 ชั่วโมง
        ประกาศนียบัตรหลักสูตรนวดฝ่าเท้า 60 ชั่วโมง
        ประกาศนียบัตรหลักสูตรดูแลผิวหน้า
        ประกาศนียบัตรหลักสูตรดูแลผิวกาย
วิชาที่สอน : นวดไทยประคบ, นวดฝ่าเท้า, นวดด้วยน้ำมันหอมระเหย
        การดูแลและบำรุงผิวหน้า, นวดลดสัดส่วนสลายไขมัน, การดูแลและบำรุงผิวกาย

Massage Rituals

น.ส.ปณิชา บัวเขียว

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
วุฒิ : ประกาศนียบัตรวิทยากรและครูนวดไทย สมาคมแพทย์แผนไทย
        ประกาศนียบัตรหลักสูตรนวดไทย 372 ชั่วโมง, ประกาศนียบัตรหลักสูตรไทยสปากรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
วิชาที่สอน : นวดไทยประคบ, นวดฝ่าเท้า, นวดด้วยน้ำมันหอมระเหย, การดูแลและบำรุงผิวหน้า
        นวดลดสัดส่วนสลายไขมัน, การดูแลและบำรุงผิวกาย, การนวดไทย

Massage Rituals

นายสุเทพ บุญบำรุง

ตำแหน่ง : อาจารย์พิเศษ
วุฒิ : ประกาศนียบัตรวิทยากรและครูนวดไทย สมาคมแพทย์แผนไทย
        ประกาศนียบัตรมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1
        ประกาศนียบัตรมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 2
        ประกาศนียบัตรหลักสูตรนวดแผนไทย 372 ชั่วโมง
        ประกาศนียบัตรหลักสูตรนวดกดจุดสะท้อนเท้า 150 ชั่วโมง กระทรวงศึกษาธิการ 3 ปีซ้อน
วิชาที่สอน : นวดไทย, นวดเท้า

Massage Rituals

นางสุธาทิพย์ ศรีเข็ม

ตำแหน่ง : อาจารย์พิเศษ
วุฒิ : การศึกษาบัณฑิต (บริหารการศึกษา), ประกาศนียบัตรแพทย์แผนไทย ประยุกต์
วิชาที่สอน : การดูแลและบำรุงสุขภาพผิวกาย, นวดแผนไทย, นวดไทยประคบ, นวดฝ่าเท้า
        นวดด้วยน้ำมันหอมระเหย

© Copyright Bangkok Spa Academy.

yii\base\ErrorException
Error

PHP Core Warningyii\base\ErrorException

PHP Startup: Unable to load dynamic library 'C:\php5.6\ext\php_sqlsrv_56_ts.dll' - %1 is not a valid Win32 application.

$_GET = [
    'r' => 'site/history',
];

$_SESSION = [
    '__flash' => [],
    'language' => 'th',
];