ผลงาน

สถาบันวิชาชีพสปา กรุงเทพ ร่วมกับ สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          จัดอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงานเพื่อสร้างมูลค่าเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน (ต้นกล้าอาชีพ) หลักสูตร "สปาเพื่อสุขภาพ" และ "สปาเพื่อความงาม" รุ่นละ 100 คน จำนวน 5 รุ่น ระหว่างปี พ.ศ. 2552 - 2553 โดยผู้เข้าอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ทางรัฐบาลเป็นผู้สนับสนุนทั้งหมด

  

สถาบันวิชาชีพสปา กรุงเทพ ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดทำโครงการพัฒนาธุรกิจสปาสู่เกณฑ์คุณภาพธุรกิจ ประจำปี 2554

  

  

สถาบันวิชาชีพสปา กรุงเทพ ร่วมกับ คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา

สถาบันวิชาชีพสปา กรุงเทพ ร่วมกับ คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา  จัดทำโครงการศึกษาแนวทาง มาตรการ และข้อเสนอแนะ  ทางกฎหมายเพื่อใช้กำกับธุรกิจสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในประเทศไทย

© Copyright Bangkok Spa Academy.